PREVENIREA INCENDIILOR LA IGIENIZAREA TERENURILOR

 • Se interzice arderea resturilor vegetale în apropierea elementelor combustibile, precum şi folosirea focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată.
 • Arderea se va face numai pe timp de zi, pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţa din localitate. Emiterea permisului de lucru cu foc se eliberează prin grija primarului, de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens.
 • Locul unde urmează să se efectueze arderea de resturi vegetale şi menajere trebuie să fie la cel puţin:
 • 50 m faţă de locurile cu pericol de explozie;
 • 100 m faţă de depozite de furaje şi liziera pădurii.
 • În paralel cu aceasta operaţiune, nu se va executa nici o altă activitate, deoarece acest lucru v-ar putea distrage atenţia şi totodată ar împiedica supravegherea permanentă a arderii.
 • Asigurarea până la finalizarea arderii de către personalul de supraveghere şi stingere, a eventualelor incendii.
 • Jarul şi cenuşa rezultate în urma arderii vor fi stinse prin stropire cu apă sau acoperire cu pământ, iar la plecare, asiguraţi-vă că nu a mai rămas jar nestins.
 • Pe timp de vânt, focul nu se va aprinde sub nici o formă, deoarece scânteile şi resturile aprinse pot fi purtate de vânt la distanţe mari, iar în contact cu materiale combustibile, produc incendii.
 • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul  forestier, construcţii, culturi agricole vecine şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile. Izolarea zonei de ardere prin executarea de fâşii arate.

Colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată şi curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m

Reguli de prevenire specifice în sezonul cald

– Nu arunca la întâmplare ţigara nestinsă!

– Nu instala cuptorul, maşina de gătit sau bucătăria de vară în apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile!

– Nu folosi focul deschis decât în vatra special amenajată şi curăţă vegetaţia din jurul ei!

– Nu folosi focul deschis în zonele afectate de uscăciune avansată!

– Asigură protecţia recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune faţă de efectul direct al razelor solare, prin umbrire (copertine, şoproane etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece!

– Asigură o rezervă de apă permanentă în gospodărie!

S.V.S.U. FINIS

Reguli privind utilizarea focului deschis

Reguli privind utilizarea focului deschis pentru arderea miristii,vegetatiei uscate si resturilor vegetale

Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, a vgetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor în domeniu:

 • arderea resturilor vegetale,gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
 • arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat ăn prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
 • arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor reguli:conditii meteorologice fara vant ;parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha prin fasii arate;izolarea zonei de ardere de caile de comunicatie ,constructii ,culture agricole;desfasurarea arderii numai pet imp de zi;asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare;asigurarea in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha a unui plug ,a unei cisterne cu apa a mijlocelor de tractare si a personalului de deservire
 • arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi: conditii meteorologice fara vant ;colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel in cat arderea sa poata fi controlata;curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m;desfasurarea arderii numai pe timp de zi;asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;supravegherea permanenta a arderii;stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii;interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.

Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului”

Masuri locasuri de cult

Pentru siguranţa noastră şi a lăcaşurilor de cult

 • Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, uşile de acces/evacuare, se vor menţine deschise;
 • Se va evita accesul persoanelor în interiorul bisericilor peste limita capacităţii acestora pentru a nu se produce aglomerări care pot duce la accidente;
 • Se vor utiliza locurile special amenajate pentru depunerea lumânărilor aprinse, locuri ce trebuie situate la distanţe de siguranţă faţă de elementele combustibile din interiorul bisericilor;
 • Se interzice lăsarea lumânărilor sau candelelor aprinse în lăcaşuri de cult, fără a fi supravegheate;
 • După ce aţi înconjurat biserica, nu intraţi cu lumânări aprinse în biserică;
 • Înaintea începerii slujbelor se va opri funcţionarea mijloacelor de încălzire locală;
 • În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, apelaţi numărul de unic de urgenţă 112

Masuri de prevenire

Măsuri de prevenire la instalaţiile electrice:

–         proiectarea, execuţia şi montarea oricăror elemente componente ale instalaţiei electrice trebuie efectuată de personal autorizat, în conformitate cu normativele în vigoare; orice improvizaţie sau execuţia lucrărilor de montare, întreţinere şi reparaţii de către personal neautorizat trebuie exclusă cu desăvârşire;

–         remedierea imediată a oricărei defecţiuni constatate; aparatele şi echipamentele electrice cu defecţiuni trebuie deconectate imediat de la reţea;

–         respectarea strictă a condiţiilor tehnice speciale la echipamentele destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de explozie;

–         asigurarea corectitudinii alegerii şi a selectivităţii elementelor de protecţie; evitarea siguranţelor supradimensionate, necalibrate, improvizate, etc.;

–         verificarea permanentă a contactelor, întrerupătoarelor, prizelor, dozelor; înlăturarea celor defecte sau incomplete;

–         evitarea supraîncălzirii instalaţiilor electrice (motoare, circuit prize, etc.) prin conectarea de consumatori peste puterea proiectată;

–         verificarea periodică a lagărelor motoarelor electrice, a temperaturii carcasei, evitarea gripării;

–         interzicerea folosirii conductelor de gaz drept legătură cu pământul;

–         interzicerea montării cablurilor, tablourilor electrice direct pe elemente de construcţie din materiale combustibile;

–         prevederea de carcase de protecţie (etanşate corespunzător şi menţinute închise) pentru tablourile de distribuţie, relee, contactoare;

–         interzicerea agăţării nesupravegheate a aparatajului electric în condiţiile impuse tehnologic;

–         circuitele de iluminat să fie separate de cele de prize şi forţă;

–         pentru locuinţe, un circuit de iluminat de 220 V să nu alimenteze mai mult de 12 lămpi, însumând o putere maximă de 1000 W;

–         un circuit de priză la tensiunea de utilizare de 220 V să nu alimenteze mai mult de 8 prize;

–         legarea conductoarelor între ele să fie făcută numai în doze, dimensiuni corespunzătoare tuburilor respective şi prevăzute cu capace;

–         legarea conductoarelor de cupru şi aluminiu să fie făcută conform normelor (cupru cu cupru prin lipire şi prin cleme, iar cupru cu aluminiu prin cleme speciale);

–         pe coşurile de fum, lângă elementele de calorifer sau în imediata apropiere a ţevilor de gaze sau apă, nu este admis să fie montate tuburi şi doze;

–         în băi, spălătorii sau în apropierea chiuvetelor să nu fie montate prize;

–         pe tot traseul circuitelor de iluminat, tuburile de protecţie să nu prezinte deteriorări, striviri sau întreruperi;

–         circuitele electrice, pe cât posibil, să nu fie montate prin poduri;

–         întreruperea şi restabilirea circuitului electric să fie făcute numai prin intermediul întrerupătoarelor, neadmiţându-se contactul prin capetele de conductoare (improvizate);

–         corpurile de iluminat să nu fie suspendate de conductoarele care le alimentează.

Măsuri de prevenire la mijloacele de încălzire:

–         alegerea corespunzătoare a sistemului de încălzire (central, local) şi a agentului termic (abur, apă caldă, aer cald, ulei, etc.), funcţie de pericolul de incendiu şi explozie în spaţiile încălzite;

–         interzicerea utilizării unor instalaţii, aparate, maşini, sobe şi a altor mijloace de încălzire sau de gătit nestandardizate, neomologate, improvizate, defecte sau nesupravegheate;

–         produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor;

–         se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;

–         coşurile de fum trebuie executate conform SR EN 15287/1, 2 Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune;

–         este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului;

–         este interzisă exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor termice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

–         montarea, amplasarea, verificarea şi funcţionarea sobelor şi coşurilor se vor efectua numai conform instrucţiunilor producătorului şi reglementărilor în vigoare;

–         se vor avea în vedere şi:

o       curăţirea instalaţiilor de încălzire periodic de deşeuri, scame, praf, ş.a.;

o       utilizarea numai a aparatelor electrocasnice şi de încălzit certificate şi verificate;

o       supravegherea permanentă a operaţiunilor tehnologice cu materiale în stare de incandescenţă;

o       interzicerea utilizării lămpilor cu incandescenţă neprotejate în zone cu pericol de explozie;

o       dimensionarea corectă a cablurilor şi conductoarelor electrice;

o       depozitarea în gropi speciale a cenuşii, jăratecului, iar pe vreme de vânt, stingerea cu apă.