Alte beneficii sociale

Acte necesare acordarii ajutorului de deces pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat sunt;

-CERTIFICAT DE DECES -IN ORIGINAL SI COPIE

-ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI

– ACTE DE STARE CIVILA ALE SOLICITANTULUI DIN CARE SA REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL SAU DUPA CAZ ACTUL CARE ATESTA CALITATEA DE MOSTENITOR ,TUTORE ,CURATOR ;

-ACTE DIN CARE SA REZULTE CA S-AU SUPORTAT CHELTUIEL OCAZIONATE DE DECES

Acte Stare civila

Compartiment stare civilă

Extras hotărâre de guvern 64/2011

Înregistrare nou născuţi

1. În cazul în care copilul s-a născut în Comuna Finiş:

 • Certificat medical constatator al naşterii
 • Actele de identitate al mamei si al declarantului, daca naşterea nu este declarata de mama
 • Certificat de căsătorie al părinţilor copilului in original si copie
 • Declaraţia de recunoaştere a copilului născut in afara casatoriei

2. In cazul in care ambii părinţi sau unul dintre ei sunt cetăţeni străini sunt necesare următoare acte :

 • paşaportul părintelui cetatean străini sau( ambii părinţi cetăţeni străini)
 • certificatul de casatorie al părinţilor copilului

3. In situaţia când ambii părinţi au sub 14 ani:

 • certificat medical constatator al naşterii
 • certificat de naştere al mamei

4. In situaţia in care mama copilului are vârsta sub 14 ani iar tatăl nu recunoaşte copilul acte necesare sunt:

 • certificat medical constatator al naşterii
 • certificatul de naştere al mamei
 • actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului

Înregistrare căsătorii

Acte necesare depunerii declaraţiei de căsătorie:

 • Documentul cu care se face dovada identitatii in original si in copie(B.I.sau C.I)
 • Certificate medicale prenupţiale de la medic (care sunt valabile 14 zile de la data emiterii)
 • Certificate de naştere (copie şi original)
 • Hotărârea definitivă de divorţ, sau copie de pe certificatul de deces(în cazul celor care au mai fost căsătoriţi). Aceste acte se depun cu minim 10, maxim 14 zile înainte de data stabilită pentru oficierea cununiei civile, de viitorii soţi care vor semna în faţa ofiţerului de stare-civilă, declaraţia de căsătorie.
 • Actul de identitate al martorilor

Acte necesare pt. eliberare certificatului de deces:

Obligatoriu decesul să fi avut loc pe raza Comunei Finiş

 • certificatul medical constatator al decesului ,întocmit pe formular tip care va trebui sa poarte nr. de înregistrare ,data certa ,semnătura si parafa medicului care a făcut constatarea ,sigiliul stampila unitarii sanitare , in care trebuie consemnata cauza decesului ,fara prescurtări înscrise cu majuscule
 • certificatul de naştere si de casatorie după caz
 • Actul de identitate al declarantului.
 • Livretul militar după caz ,adeverinţa de recrutare al celui decedat :
 • fotocopia actului de identitate al declarantului

Eliberare duplicate

(certificate naştere, certificate căsătorii, certificate decese, obţinere livret de familie) – Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, furate, distruse sau deteriorate, se face pe baza cererii tip, completată la Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare Registrul de Stare Civilă, pe baza actului de identitate VALABIL, titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în cazul C.N. şi C.C. şi membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite în cazul C.D. Cei care nu au acte de identitate sau sunt expirate, se vor adresa Serviciului de Evidenţa Populaţiei pentru eliberarea unui act valabil şi apoi vor solicita eliberarea unui alt certificat. În cazul în care Primăria – Serviciul de Stare Civilă de domiciliu, nu coincide cu Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare actul respectiv, Serviciul de Stare Civilă de la domiciliul petentului, va solicita prin corespondenţă – certificatul la cererea acestuia.

Schimbarea de nume

Pe cale administrativă O.G. 41/30 ianuarie 2003, art.6 alin 1 şi 2.

Acte necesare:

 • copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României ,Partea a III-a in care a fost publicat potrivit art.10 extrasul de cerere schimbare al numelui valabil 1 an
 • consimţământ soţului in cazul schimbării numelui de familie comun purtat in timpul casatorii
 • copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare
 • orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pt. motivarea cererii sale

Acte Impozite si Taxe

Serviciul Taxe şi Impozite

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • certificat moştenitor;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;
  • ordin prefect;
  • titlu de proprietate;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.

Notă: persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă au obligaţia să depună declaraţia specială de impunere şi impozitul pe clădiri va fi majorat cu 15%-100%.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.
 • Cod unic de înregistrare – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statual copie – 1 exemplar.

Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice

 • declaraţia de impunere – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • factură;
  • certificat moştenitor;
  • declaraţie vamală;
  • sentinţă judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Carte de identitate a vehiculului copie – 1 exemplar;
 • Cod unic de înregistrare copie – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statut copie – 1 exemplar
 • Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie – 1 exemplar.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal – 2 exemplare;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, numai proprietarului sau a împuternicitului legal al acestuia.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal – 2 exemplare;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, numai delegatului sau împuternicitului legal al firmei.