Acte Stare civila

Compartiment stare civilă

Extras hotărâre de guvern 64/2011

Înregistrare nou născuţi

1. În cazul în care copilul s-a născut în Comuna Finiş:

 • Certificat medical constatator al naşterii
 • Actele de identitate al mamei si al declarantului, daca naşterea nu este declarata de mama
 • Certificat de căsătorie al părinţilor copilului in original si copie
 • Declaraţia de recunoaştere a copilului născut in afara casatoriei

2. In cazul in care ambii părinţi sau unul dintre ei sunt cetăţeni străini sunt necesare următoare acte :

 • paşaportul părintelui cetatean străini sau( ambii părinţi cetăţeni străini)
 • certificatul de casatorie al părinţilor copilului

3. In situaţia când ambii părinţi au sub 14 ani:

 • certificat medical constatator al naşterii
 • certificat de naştere al mamei

4. In situaţia in care mama copilului are vârsta sub 14 ani iar tatăl nu recunoaşte copilul acte necesare sunt:

 • certificat medical constatator al naşterii
 • certificatul de naştere al mamei
 • actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului

Înregistrare căsătorii

Acte necesare depunerii declaraţiei de căsătorie:

 • Documentul cu care se face dovada identitatii in original si in copie(B.I.sau C.I)
 • Certificate medicale prenupţiale de la medic (care sunt valabile 14 zile de la data emiterii)
 • Certificate de naştere (copie şi original)
 • Hotărârea definitivă de divorţ, sau copie de pe certificatul de deces(în cazul celor care au mai fost căsătoriţi). Aceste acte se depun cu minim 10, maxim 14 zile înainte de data stabilită pentru oficierea cununiei civile, de viitorii soţi care vor semna în faţa ofiţerului de stare-civilă, declaraţia de căsătorie.
 • Actul de identitate al martorilor

Acte necesare pt. eliberare certificatului de deces:

Obligatoriu decesul să fi avut loc pe raza Comunei Finiş

 • certificatul medical constatator al decesului ,întocmit pe formular tip care va trebui sa poarte nr. de înregistrare ,data certa ,semnătura si parafa medicului care a făcut constatarea ,sigiliul stampila unitarii sanitare , in care trebuie consemnata cauza decesului ,fara prescurtări înscrise cu majuscule
 • certificatul de naştere si de casatorie după caz
 • Actul de identitate al declarantului.
 • Livretul militar după caz ,adeverinţa de recrutare al celui decedat :
 • fotocopia actului de identitate al declarantului

Eliberare duplicate

(certificate naştere, certificate căsătorii, certificate decese, obţinere livret de familie) – Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, furate, distruse sau deteriorate, se face pe baza cererii tip, completată la Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare Registrul de Stare Civilă, pe baza actului de identitate VALABIL, titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în cazul C.N. şi C.C. şi membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite în cazul C.D. Cei care nu au acte de identitate sau sunt expirate, se vor adresa Serviciului de Evidenţa Populaţiei pentru eliberarea unui act valabil şi apoi vor solicita eliberarea unui alt certificat. În cazul în care Primăria – Serviciul de Stare Civilă de domiciliu, nu coincide cu Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare actul respectiv, Serviciul de Stare Civilă de la domiciliul petentului, va solicita prin corespondenţă – certificatul la cererea acestuia.

Schimbarea de nume

Pe cale administrativă O.G. 41/30 ianuarie 2003, art.6 alin 1 şi 2.

Acte necesare:

 • copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României ,Partea a III-a in care a fost publicat potrivit art.10 extrasul de cerere schimbare al numelui valabil 1 an
 • consimţământ soţului in cazul schimbării numelui de familie comun purtat in timpul casatorii
 • copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare
 • orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pt. motivarea cererii sale

Acte Impozite si Taxe

Serviciul Taxe şi Impozite

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • certificat moştenitor;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;
  • ordin prefect;
  • titlu de proprietate;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.

Notă: persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă au obligaţia să depună declaraţia specială de impunere şi impozitul pe clădiri va fi majorat cu 15%-100%.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.
 • Cod unic de înregistrare – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statual copie – 1 exemplar.

Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice

 • declaraţia de impunere – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • factură;
  • certificat moştenitor;
  • declaraţie vamală;
  • sentinţă judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Carte de identitate a vehiculului copie – 1 exemplar;
 • Cod unic de înregistrare copie – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statut copie – 1 exemplar
 • Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie – 1 exemplar.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal – 2 exemplare;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, numai proprietarului sau a împuternicitului legal al acestuia.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal – 2 exemplare;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, numai delegatului sau împuternicitului legal al firmei.

POLITICA SITE GDR

Primaria comunei FINIS, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).


Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.
Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

 1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
 2. Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 1. educaţia;
 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situaţiile de urgenţă;
 9. protecţia şi refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbană;
 12. evidenţa persoanelor;
 13. podurile şi drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 16. activităţile de administraţie social-comunitară;
 17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 19. alte servicii publice stabilite prin lege;
 • Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
 • Colectare debite/ recuperare creanțe,
 • Emitere autorizații/ licențe,
 • Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei FINIS;
 • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei FINIS;
 • Stare civilă,
 • Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral- evidență electorală,
 • Arhiva;
 • Registratura, Relații publice, Secretariat.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
1. Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
 • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau îl puteți descărca de pe site-ul instituței www.PRIMARIAFINIS.BIHOR.ro – secțiunea Protecția Datelor. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei orasului/comunei/municipiului FINIS, poate fi transmisă la adresa de e-mail primaria.finis@cjbihor.ro sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, Finis, nr. 263.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Primaria orasului/comunei/municipiului FINIS vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul instituţiei, www.PRIMARIAFINIS.BIHOR..ro – secțiunea Protecția Datelor.

SECRETARUL ORASULUI/COMUNEI/MUNICIPIULUI FINIS

______________________________________