Masuri de prevenire

Măsuri de prevenire la instalaţiile electrice:

–         proiectarea, execuţia şi montarea oricăror elemente componente ale instalaţiei electrice trebuie efectuată de personal autorizat, în conformitate cu normativele în vigoare; orice improvizaţie sau execuţia lucrărilor de montare, întreţinere şi reparaţii de către personal neautorizat trebuie exclusă cu desăvârşire;

–         remedierea imediată a oricărei defecţiuni constatate; aparatele şi echipamentele electrice cu defecţiuni trebuie deconectate imediat de la reţea;

–         respectarea strictă a condiţiilor tehnice speciale la echipamentele destinate să funcţioneze în mediu cu pericol de explozie;

–         asigurarea corectitudinii alegerii şi a selectivităţii elementelor de protecţie; evitarea siguranţelor supradimensionate, necalibrate, improvizate, etc.;

–         verificarea permanentă a contactelor, întrerupătoarelor, prizelor, dozelor; înlăturarea celor defecte sau incomplete;

–         evitarea supraîncălzirii instalaţiilor electrice (motoare, circuit prize, etc.) prin conectarea de consumatori peste puterea proiectată;

–         verificarea periodică a lagărelor motoarelor electrice, a temperaturii carcasei, evitarea gripării;

–         interzicerea folosirii conductelor de gaz drept legătură cu pământul;

–         interzicerea montării cablurilor, tablourilor electrice direct pe elemente de construcţie din materiale combustibile;

–         prevederea de carcase de protecţie (etanşate corespunzător şi menţinute închise) pentru tablourile de distribuţie, relee, contactoare;

–         interzicerea agăţării nesupravegheate a aparatajului electric în condiţiile impuse tehnologic;

–         circuitele de iluminat să fie separate de cele de prize şi forţă;

–         pentru locuinţe, un circuit de iluminat de 220 V să nu alimenteze mai mult de 12 lămpi, însumând o putere maximă de 1000 W;

–         un circuit de priză la tensiunea de utilizare de 220 V să nu alimenteze mai mult de 8 prize;

–         legarea conductoarelor între ele să fie făcută numai în doze, dimensiuni corespunzătoare tuburilor respective şi prevăzute cu capace;

–         legarea conductoarelor de cupru şi aluminiu să fie făcută conform normelor (cupru cu cupru prin lipire şi prin cleme, iar cupru cu aluminiu prin cleme speciale);

–         pe coşurile de fum, lângă elementele de calorifer sau în imediata apropiere a ţevilor de gaze sau apă, nu este admis să fie montate tuburi şi doze;

–         în băi, spălătorii sau în apropierea chiuvetelor să nu fie montate prize;

–         pe tot traseul circuitelor de iluminat, tuburile de protecţie să nu prezinte deteriorări, striviri sau întreruperi;

–         circuitele electrice, pe cât posibil, să nu fie montate prin poduri;

–         întreruperea şi restabilirea circuitului electric să fie făcute numai prin intermediul întrerupătoarelor, neadmiţându-se contactul prin capetele de conductoare (improvizate);

–         corpurile de iluminat să nu fie suspendate de conductoarele care le alimentează.

Măsuri de prevenire la mijloacele de încălzire:

–         alegerea corespunzătoare a sistemului de încălzire (central, local) şi a agentului termic (abur, apă caldă, aer cald, ulei, etc.), funcţie de pericolul de incendiu şi explozie în spaţiile încălzite;

–         interzicerea utilizării unor instalaţii, aparate, maşini, sobe şi a altor mijloace de încălzire sau de gătit nestandardizate, neomologate, improvizate, defecte sau nesupravegheate;

–         produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor;

–         se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;

–         coşurile de fum trebuie executate conform SR EN 15287/1, 2 Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune;

–         este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului;

–         este interzisă exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor termice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

–         montarea, amplasarea, verificarea şi funcţionarea sobelor şi coşurilor se vor efectua numai conform instrucţiunilor producătorului şi reglementărilor în vigoare;

–         se vor avea în vedere şi:

o       curăţirea instalaţiilor de încălzire periodic de deşeuri, scame, praf, ş.a.;

o       utilizarea numai a aparatelor electrocasnice şi de încălzit certificate şi verificate;

o       supravegherea permanentă a operaţiunilor tehnologice cu materiale în stare de incandescenţă;

o       interzicerea utilizării lămpilor cu incandescenţă neprotejate în zone cu pericol de explozie;

o       dimensionarea corectă a cablurilor şi conductoarelor electrice;

o       depozitarea în gropi speciale a cenuşii, jăratecului, iar pe vreme de vânt, stingerea cu apă.