Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul contabilitate, urbanism şi asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Finiş, judeţul Bihor
Programat la data: 18.02.2014, ora 10:00
Locatie desfasurare concurs: sediul Primăriei comunie Finiş, judeţul Bihor,
Status concurs: Programat
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Finiş, judeţul Bihor.
Conditii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

Bibliografie
Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare;
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificari si completai ulterioare;
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Hotărârea Guvernului nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare;
Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat cu modificari si completari ulterioare;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, modificata si completata ulterior;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicata cu modificări si completari ulterioare;

Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
– cazierul administrativ.
Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon :
0374 112.726.